• کارفرما: آقای کرمانی
  • مکان: کوی فراز-سعادت آباد
  • خواسته کارفرما: تعبیه توالت فرنگی،دوش و روشویی – خارج شدن فضا از یکرنگی و سادگی-در نظر گرفتن فضایی برای قرارگیری وسایل