• مکان: محمدشهر کرج
  • مساحت: 11 متر مربع
  • خواسته های کارفرما: خلق فضایی جهت اسکان موقت با صرف حداقل هزینه – بهره گیری از مبلمان و عناصر متحرک و کم جا به منظور بهره گیری حداکثری از فضا