مرکز فشن و مد

مبحث پوشش و پوشاک در طول تاریخ از انسان بدوی تا انسان قرن بیست و یکم، مسیله حایز اهمیتی بوده است و چه بسا که در بررسی روند تاریخی آن شاهد تغییر، رشد و تکامل صعودی آن بوده ایم؛ و بلاخص در دوران معاصر که این مسیله از مرز صرفا پوشش و پوشاک گذشته و به صورت یک دغدغه برای عموم مردم درآمد. تا جای که هنری به نام طراحی لباس شکل گرفت.

نمای جنوبی مجموعه

در این میان مد فشن که نشات گرفته از دوران مدرنیسم و پس از آن پست مدرن اروپاست، شیوع گسترده یافت و در پی آن به جوامع مختلف دنیا از جمله ایران رسوخ کرد. حال آنکه این مرز و بوم خود صاحب تاریخ لباس غنی می باشد و علاوه بر آن لباس محلی اقوام مختلف ایران نیز دارای مفاهیم ارزشمند و همساز با محیط و اقلیم می باشد که خود می تواند منبع الهام برای لباس مردم امروز ایران باشد.

معماری

یک اثر معماری، برخوردار از روح و فرهنگ یک سرزمین در تجلی کالبدی خویش پیام آور بسیاری از عوامل محیطی پنهان جامعه است و در بیانی می توان اظهار داشت که یک اثر معماری انتقال دهنده تاریخ، هویت و اصالت یک جامعه است ملحوظ داشتن عوامل فرهنگی و هنری در طراحی بنا به احجام هویت بخشیده و مصالح در کنار هم آمده را به پایگاهی برای تامل و تفکر تبدیل می کند، اثری که در خشت به خشت آن تاریخ، فرهنگ و ذوق ایرانی نهفته است، از این رو سعی شده تا این فضا برای ایجاد و خلق اثری معماری با احترام به گذشته سرزمین طراحی شود.